11 Ekim 2013 Cuma

2013-2014 Güz Dönemi İktisat Tarihi I (02) İzlencesi

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer Kaymak
Görüşme Saatleri: Salı 10:00-12:00 ya da e-posta yoluyla 
Amaç: Tarih biliminin kapsam ve içeriği ile tarih incelemelerindeki yöntembilimsel sorunlar konusunda temel tartışmaları aktarmak; bu çerçevede insanlığın ilkel topluluk aşamasından sanayi devrimine uzanan süreçte, maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimini nasıl örgütlediğini dünya tarihi perspektifinde karşılaştırmalı olarak incelemek.
Sınav: 1 adet arasınav, bir adet ödev ve final sınavı yapılacaktır. Arasınav ve ödevin ağırlığı %25 final sınavının ağırlığı  %50’dir. 
Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır. 

DERS PLANI VE KAYNAKÇA

I. GİRİŞ –TARİH BİLİMİNİN HEDEF ve YÖNTEMLERİ, TARİHYAZIMI, TEORİ ve İKTİSAT TARİHİ
*Edward H. Carr (1994) Tarih Nedir. İstanbul, İletişim. [1. ve 4. bölüm]
*John Tosh (1997) Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. [1. 5. ve 8. bölüm]
-Eric Hobsbawm (1999) Tarih Üzerine. Ankara, Bilim ve Sanat.
-K. Jenkins (1997) Tarihi Yeniden Düşünmek. Ankara, Dost Kitabevi. [1. bölüm]
-Peter Burke (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Peter Burke (2002) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu. Ankara, Doğu-Batı.

II. İLKEL TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ
 *John Desmond Bernal (2008) Tarihte Bilim I.Cilt, İstanbul Evrensel, [2-4. bölümler]
-Gordon Childe (1993) Tarihte Neler Oldu. İstanbul, Alan.
-Gordon Childe (2001) Kendini Yaratan İnsan, İstanbul, Varlık Yayınları.
-Carlo M. Cipolla (1980) Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. İstanbul, Ötüken.
-Alaeddin Şenel (1995) İlkel Topluluktan Uygar Topluma. Ankara, Bilim Sanat.

III-ANTİK ÇAĞDAN FEODALİZME
*Jacques Le Goff(1999) Ortaçağ Batı Uygarlığı, Dokuz Eylül Yayınları, 15-82, 151-203.
-H. Berktay (1989) Kabileden Feodalizme. İstanbul, Kaynak.
-H. Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 1. cilt. Ankara, Verso Teori. (II. ve III. Bölüm)
-Henry Pirenne (1984) Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul, Alan.
-Marc Bloch (1998) Feodal Toplum. Ankara, Opus.
-Henry Pirenne (1994) Ortaçağ Kentleri. İstanbul, İletişim.

IV- KAPİTALİZMİN DOĞUŞU -FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ

*Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. 2. bölüm
-Dobb, Sweezy vd. (2000) Feodalizmden Kapitalizme Geçiş. İstanbul, Kaynak.
V-KAPİTALİZMİN İLK DÖNEMİ: Ulus Devletlerin Doğuşu, Burjuva Devrimleri, Merkantilizm
*Michel Beaud (2003) Kapitalizmin Tarihi. Ankara, Dost. [1. ve 2. bölümler]
*Christopher Hill (1983) 1640 İngiliz Devrimi. İstanbul, Kaynak.
*İşaya Üşür (1990) “Burjuva Devrimleri Bağlamında 17. Yüzyıl İngiliz Devrimi”, 11.Tez. 10:158-178.
*Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [3. 4. ve 5. bölümler.]
-Barrington Moore JR. (1989) Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Ankara, Verso. [1. ve 2. bölümler]
-Adam Smith (1776) Ulusların Zenginliği. (I-III Kitap) İstanbul, Alan Yayıncılık.
-Adam Smith (1776) Ulusların Zenginliği. (IV. Kitap) İstanbul, Alan Yayıncılık.
-Karl Marx (1867) Kapital I. Cilt. Ankara, Sol Yayınları. [26-32. Bölümler]
-Carlo Cipolla (2003) Yelken ve Top. İstanbul, Kitap Yayınevi.
-Fernand Braudel (2004) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm. 3 cilt içinde, Ankara, İmge Kitabevi.
-Herbert Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 2. cilt, Ankara, Teori Yayınları.
-David S. Landes (1995) Kapitalizmin Doğuşu. İstanbul, İnsan Yayınları.
-Colin Mooers (1997) Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu. Ankara, Dost.
VI-SANAYİ DEVRİMİNİN KÖKENLERİ
*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 3. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [2. bölüm]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi. Ankara, Tübitak.
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.
VII-SANAYİ DEVRİMİ –I.AŞAMA
* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [3. bölüm]
VIII-SANAYİ DEVRİMİNİN BEŞERİ SONUÇLARI
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [4.bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.
IX- SANAYİ DEVRİMİ –II.AŞAMA
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6. bölüm]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder