22 Kasım 2015 Pazar

Homework for ECO 227 Economic History IWrite an essay which compare paleolithic, neolithic and bronze and iron age by giving special emphasis  to economic  structure and social organization characterizing each period. 
Essays must be handwritten and not less than 4 pages. 
Date for Submission: November 27 Class.

18 Eylül 2015 Cuma

ECO 227 Economic History I Fall 2015 Syllabus


Instructor: Dr. Muammer Kaymak

Office Hours: Tuesday 10:00-12:00 & Friday 15:30-17:00 or by appointment

Information:

The objective of this course is to give the student the basic knowledge and debates about economic history. To achieve this aim the active participation of students is necessary. Students are obliged to read all text given by instructor and expected to participate discussions in class.

Grading Policy:

There will be one mid-term examination and a book review (details will be announced later) instead of second midterm exam. Of course there will be a comprehensive final examination. 
Midterm exam and the review will account for 25% each and final exam 50% of the final grade. You are also required to get at least 50 out of 100 in the final exam, no matter what your grades were in the two midterms.

Temporary Course Outline: (course plan and readings may change during the course)


On History and Economic History 

- John Tosh, The pursuit of history : aims, methods, and new directions in the study of
modern history, ch 2-3-8
-Rondo Cameron and Larry Neal, A Concise Economic History of the World From    Paleolithic Times to the Present, ch. 1
- E.H. Carr. What is History

From Primitive Communities to Civilization
Chris Harman (1999) A People's History of the World, New York:Bookmarks, Part I. 
Further Readings:
- John Desmond Bernal (1971a) Science in History, Vol I. Part I.
- Gordon Childe, What Happened in History
- Gordon Childe, Man Makes Himself
- Carlo M. Cipolla, Economic History of World Population

Ancient Economy and Society

- Cameron and Neal, ch. 2
- Harman Part  II

Rise and Decline of Medieval Economy

- Cameron and Neal, ch.3
- Rodney Hilton, “A Crisis of Feudalism”, Past and Present, 80:3-19.
- Georges Duby, Rural Economy and Country Life in the Medieval West. Book IV.

Non-Western Economies on the Eve of Western Expansion

- Cameron and Neal, ch.4

Early Capitalism: The Age of Mercantilism

- Cameron and Neal, ch.5-6
Further Readings:
- Christopher Hill, Reformation to Industrial Revolution.
- E. Lipson, The Economic History of England: Vol.II The Age of Mercantilism.
- Eric Hobsbawm, The Seventeenth Century in the Development of Capitalism, Science & Society, Vol. 24, No. 2, Spring, 1960.
- Boris Porshnev “The Bourgeoisie and Feudal Absolutism in Seventeenth-Century France”, in France in Crisis, 1620-1675. pp 103-135.

Industrial Revolution

- Cameron and Neal, ch.7
- Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, ch 1-2-9
Further Readings:
- Eric J. Hobsbawm, Industry and Empire, ch 2-3
- Paul Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century: An Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England.
- T.S. Ashton, The Industrial Revolution 1760-1830
- P. Mantoux, Industrial Revolution in the Eighteenth Century,

Important Note : The students are obliged to attend class regularly.

17 Şubat 2015 Salı

EKO 212 İktisat Tarihi II [01] İzlence: 2015 Bahar

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer KAYMAK
E-Posta: mkaymak@hacettepe.edu.tr

Sınav: 1 Adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Ayrıca biçim ve içeriği daha sonra ilan edilecek bir kitap değerlendirme ödevi yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %30, ödevin ağırlığı %20, final sınavının ağırlığı %50’dır.


Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır.


ÖZET VERSİYON:

Zorunlu Okuma Listesi


*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı, 1789-1848. Ankara, Dost. [1, 2 ve 9. bölüm]
*Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [2. bölüm]
*Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı, 1873-1914 Ankara, Dost. [2. bölüm ]
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal ([3, 9, 14. bölümler)

*Leo Panitch ve Sam Gindin (2012) "Kapitalizmin Krizleri ve Bu Defaki Kriz", Socialist Register 2011 Bu Defaki Kriz içinde, s.15-35.
*Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914İstanbul, İletişim.

GENİŞ VERSİYON


DERS PLANI VE KAYNAKÇA

İLK SANAYİ DEVRİMİ – I.AŞAMA


*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 9.bölüm]
- Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [1-5 bölümler]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
-George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi. Ankara, Tübitak.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.
-Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [7. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.

İLK SANAYİ DEVRİMİ II.AŞAMA


-Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [2. bölüm ]-Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [3 . bölüm ]
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6-7-8-9. bölümler]

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ 1870-1914: Kriz ve Emperyalizmin Doğuşu

-Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı. Ankara, Dost. [2.bölüm]
-Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı. Ankara, Dost. [3.bölüm]

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ 1914-1945: Büyük Depresyon ve Büyük Hengame

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal, [3.bölüm]

KAPİTALİZMİN ALTIN YILLARI 1945-1970 

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [9. bölüm]
1973’DEN GÜNÜMÜZE KRİZ İÇİNDE YENİDEN YAPILANMA ve SON BÜYÜK DEPRESYON

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [14. bölüm]
*Leo Panitch ve Sam Gindin (2012) "Kapitalizmin Krizleri ve Bu Defaki Kriz, Socialist Register 2011 Bu Defaki Kriz içinde, s.15-35 
-Anwar Shaikh (2012) "Yüzyılın İlk Buhranı", Socialist Register 2011 Bu Defaki Kriz içinde, s.60-79.
-David Harvey (2010) Sermaye Muamması: Kapitalizmin Krizleri, Çev. Sungur Savran, İstanbul: Sel

 -David Harvey (1997) Postmodernliğin Durumu. İstanbul, Metis.s.143-226.
-Paul Hirst ve G .Thompson (1999) Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara, Dost.
-Alfredo Saad Filho & Deborah Johnston (2007) Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki, Çev. Şeyda Başlı &Tuncay Öncel, İstanbul:Yordam Yayınları.

OSMANLI İKTİSADİ TARİHİ [8-13. haftalar]


*Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914. İstanbul, İletişim.

-Şevket Pamuk (2005) Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Şevket Pamuk (2007) Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
-Mehmet Genç (2002) Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul, Ötüken
-Donald Quataert (2002) Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922. İstanbul, İletişim
-İnalcık, Halil (1998) “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet , Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, (Der.) Ç.Keyder ve F.Tabak, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım. İstanbul,Tarih Vakfı Yurt Yayınları. s.17-35.
-Taner Timur (2000) Osmanlı Toplumsal Düzeni. Ankara, İmge.
-Halil İnalcık (2000) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi:1300-1600. cilt. I. İstanbul, Eren.
-Halil İnalcık (2003) Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ: 1300-1600. İstanbul,Yapı Kredi.
-D. Quataert vd. (2004) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: 1600-1914. cilt. II, İstanbul, Eren.
-Orhan Kurmuş (2008) Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. İstanbul, Yordam Yayınları.
-Zafer Toprak (1995) Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Iktisat - Milli Burjuvazi. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-İlber Ortaylı (2005) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım.

24 Eylül 2014 Çarşamba

EKO 211 İktisat Tarihi Güz 2014 İzlence

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer Kaymak
Görüşme Saatleri: Pazartesi 10:00-12:00 ya da e-posta yoluyla
Ders Blogu: http://iktisaditarih.blogspot.com
Amaç: Tarih biliminin kapsam ve içeriği ile tarih incelemelerindeki yöntembilimsel sorunlar konusunda temel tartışmaları aktarmak; bu çerçevede insanlığın ilkel topluluk aşamasından sanayi devrimine uzanan süreçte, maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimini nasıl örgütlediğini dünya tarihi perspektifinde karşılaştırmalı olarak incelemek.

Sınav: 1 adet arasınav, bir adet ödev ve final sınavı yapılacaktır. Arasınav ve ödevin ağırlığı %25 final sınavının ağırlığı %50’dir.

Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır.

Online Ders Platformu: www.classjump.com
Bu platforma üyelik zorunludur. Nasıl üye olacağınızı öğrenmek için şu linki ziyaret ediniz.

DERS PLANI VE KAYNAKÇA
I. GİRİŞ –TARİH BİLİMİNİN HEDEF ve YÖNTEMLERİ, TARİHYAZIMI, TEORİ ve İKTİSAT TARİHİ*John Tosh (1997) Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. [1. 5. ve 8. bölüm]
-Edward H. Carr (1994) Tarih Nedir. İstanbul, İletişim. [1. ve 4. bölüm]
-Eric Hobsbawm (1999) Tarih Üzerine. Ankara, Bilim ve Sanat.
-K. Jenkins (1997) Tarihi Yeniden Düşünmek. Ankara, Dost Kitabevi. [1. bölüm]
-Peter Burke (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Peter Burke (2002) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu. Ankara, Doğu-Batı.

II. İLKEL TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ*Chris Harman (2009) Halkların Dünya Tarihi, İstanbul:Yordam, I.Kısım
-John Desmond Bernal (2008) Tarihte Bilim I.Cilt, İstanbul Evrensel, [2-4. bölümler]
-Gordon Childe (1993) Tarihte Neler Oldu. İstanbul, Alan.
-Gordon Childe (2001) Kendini Yaratan İnsan, İstanbul, Varlık Yayınları.
-Carlo M. Cipolla (1980) Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. İstanbul, Ötüken.
-Alaeddin Şenel (1995) İlkel Topluluktan Uygar Topluma. Ankara, Bilim Sanat.

III-ANTİK ÇAĞDAN FEODALİZME*Chris Harman (2009) Halkların Dünya Tarihi, İstanbul:Yordam, II. ve III..Kısım 
- Jacques Le Goff(1999) Ortaçağ Batı Uygarlığı, Dokuz Eylül Yayınları, 15-82, 151-203.
-H. Berktay (1989) Kabileden Feodalizme. İstanbul, Kaynak.
-H. Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 1. cilt. Ankara, Verso Teori. (II. ve III. Bölüm)
-Henry Pirenne (1984) Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul, Alan.
-Marc Bloch (1998) Feodal Toplum. Ankara, Opus.
-Henry Pirenne (1994) Ortaçağ Kentleri. İstanbul, İletişim.
IV- KAPİTALİZMİN DOĞUŞU -FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ *Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. 2. bölüm
-Dobb, Sweezy vd. (2000) Feodalizmden Kapitalizme Geçiş. İstanbul, Kaynak.
V-KAPİTALİZMİN İLK DÖNEMİ: Ulus Devletlerin Doğuşu, Burjuva Devrimleri, Merkantilizm*Michel Beaud (2003) Kapitalizmin Tarihi. Ankara, Dost. [1. ve 2. bölümler]
*İşaya Üşür (1990) “Burjuva Devrimleri Bağlamında 17. Yüzyıl İngiliz Devrimi”, 11.Tez. 10:158-178.
-Christopher Hill (1983) 1640 İngiliz Devrimi. İstanbul, Kaynak.
-Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [3. 4. ve 5. bölümler.]
-Barrington Moore JR. (1989) Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Ankara, Verso. [1. ve 2. bölümler]
-Karl Marx (1867) Kapital I. Cilt. Ankara, Sol Yayınları. [26-32. Bölümler]
-Carlo Cipolla (2003) Yelken ve Top. İstanbul, Kitap Yayınevi.
-Fernand Braudel (2004) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm. 3 cilt içinde, Ankara, İmge Kitabevi.
-Herbert Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 2. cilt, Ankara, Teori Yayınları.
-David S. Landes (1995) Kapitalizmin Doğuşu. İstanbul, İnsan Yayınları.
-Colin Mooers (1997) Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu. Ankara, Dost.

VI-SANAYİ DEVRİMİNİN KÖKENLERİ
* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [2. bölüm]
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
-Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [2. bölüm]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.

VII-SANAYİ DEVRİMİ –I.AŞAMA* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [3. bölüm]
*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. bölüm]

VIII-SANAYİ DEVRİMİNİN BEŞERİ SONUÇLARI*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [4.bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.

IX- SANAYİ DEVRİMİ –II.AŞAMA*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6. bölüm]

22 Eylül 2014 Pazartesi

ECO 227 Economic History I Fall 2014 Syllabus

Instructor: Dr. Muammer Kaymak
Office Hours: Monday10:00-12:00 or by appointment
E-mail: mkaymak@hacettepe.edu.tr
Blog: http://iktisaditarih.blogspot.com


Online Course Platform:
http://www.classjump.com

This platform will be used for sending course materials to the students and uploading assignments to be submitted and other announcements. All students are obliged to register this system until February 24. To see how to register this platform click HERE
General Information:
The objective of this course is to give the student the basic knowledge and debates about economic history. To achieve this aim the active participation of students is necessary. Students are obliged to read all text given by instructor and expected to participate discussions in class.

Grading Policy:

There will be one mid-term examination and a book review (details will be announced later) instead of second midterm exam. Of course there will be a comprehensive final examination 
Midterm exam and the review will account for 25% each and final exam 50% of the final grade. You are also required to get at least 50 out of 100 in the final exam, no matter what your grades were in the two midterms.

Temporary Course Outline: (course plan and readings may change during the course)


On History and Economic History 

- John Tosh, The pursuit of history : aims, methods, and new directions in the study of
modern history, ch 2-3-8
-Rondo Cameron and Larry Neal, A Concise Economic History of the World From    Paleolithic Times to the Present, ch. 1
- E.H. Carr. What is History


From Primitive Communities to Civilization

Chris Harman (1999) A People's History of the World, New York:Bookmarks, Part I. 
Further Readings:
- John Desmond Bernal (1971a) Science in History, Vol I. Part I.
- Gordon Childe, What Happened in History
- Gordon Childe, Man Makes Himself
- Carlo M. Cipolla, Economic History of World Population

Ancient Economy and Society

- Cameron and Neal, ch. 2
- Harman Part  II

Rise and Decline of Medieval Economy

- Cameron and Neal, ch.3
- Rodney Hilton, “A Crisis of Feudalism”, Past and Present, 80:3-19.

- Georges Duby, Rural Economy and Country Life in the Medieval West. Book IV.

Non-Western Economies on the Eve of Western Expansion

- Cameron and Neal, ch.4

Early Capitalism: The Age of Mercantilism

- Cameron and Neal, ch.5-6
Further Readings:
- Christopher Hill, Reformation to Industrial Revolution.
- E. Lipson, The Economic History of England: Vol.II The Age of Mercantilism.
- Eric Hobsbawm, The Seventeenth Century in the Development of Capitalism, Science & Society, Vol. 24, No. 2, Spring, 1960.
- Boris Porshnev “The Bourgeoisie and Feudal Absolutism in Seventeenth-Century France”, in France in Crisis, 1620-1675. pp 103-135.

Industrial Revolution

- Cameron and Neal, ch.7
- Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, ch 1-2-9
Further Readings:
- Eric J. Hobsbawm, Industry and Empire, ch 2-3
- Paul Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century: An Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England.
- T.S. Ashton, The Industrial Revolution 1760-1830
- P. Mantoux, Industrial Revolution in the Eighteenth Century,

Important Note : The students are obliged to attend class regularly.

16 Şubat 2014 Pazar

EKO212 İktisat Tarihi II [02] 2014 Bahar Dönemi İzlencesi

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer KAYMAK
E-Posta: mkaymak@hacettepe.edu.tr
Online Ders Platformu: www.classjump.com
Bu platforma bütün öğrencilerin kayıt olması zorunludur. Son kayıt tarihi 24 Şubat'tır. Detaylar derste paylaşılacaktır. 
Kayıt için şu adresi tıklayınız.
Sınav: 1 Adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Ayrıca içeriği daha sonra ilan edilecek bir kitap değerlendirmesi yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %30, ödevin ağırlığı %20, final sınavının ağırlığı %50’dır.
Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır.


ÖZET VERSİYON:

Zorunlu Okuma Listesi
1)Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [Giriş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölümler]
2) Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal ([3, 4, 9, 14. bölümler)
3) Andrew Gamble (2007) “Keynes, Anglo-Amerika ve Hegemonik İstikrar Teorisi"Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI No.256, sf. 31-44.
4) Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914İstanbul, İletişim.


GENİŞ VERSİYON

DERS PLANI VE KAYNAKÇA

I. SANAYİ DEVRİMİNİN KÖKENLERİ
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [Giriş, 1. 2. bölüm]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
II-SANAYİ DEVRİMİ – I.AŞAMA
* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [3. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 3. bölüm]
-George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi. Ankara, Tübitak.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.
-Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [7. bölüm]
III-SANAYİ DEVRİMİNİN BEŞERİ SONUÇLARI
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [4. ve 5. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.
IV- SANAYİLEŞME II.AŞAMA
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6-7-8-9. bölümler]
-Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [2. ve 3 . bölümler]
-Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 3 . bölümler]
V- 1929 BÜYÜK BUNALIMI VE SONUÇLARI
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal, [3. ve 4. bölümler]
VI- SAVAŞ SONRASI KAPİTALİZMİN GENİŞLEME DÖNEMİ
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [9. bölüm]


VII- 1973’DEN GÜNÜMÜZE KRİZ İÇİNDE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [14. bölüm]
-David Harvey (1997) Postmodernliğin Durumu. İstanbul, Metis.s.143-226.
-Paul Hirst ve G .Thompson (1999) Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara, Dost.
VIII- OSMANLI İKTİSAT TARİHİ
*Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914. İstanbul, İletişim.
-Şevket Pamuk (2005) Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Şevket Pamuk (2007) Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
-Mehmet Genç (2002) Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul, Ötüken
-Donald Quataert (2002) Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922. İstanbul, İletişim
-İnalcık, Halil (1998) “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet , Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, (Der.) Ç.Keyder ve F.Tabak, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım. İstanbul,Tarih Vakfı Yurt Yayınları. s.17-35.
-Taner Timur (2000) Osmanlı Toplumsal Düzeni. Ankara, İmge.
-Halil İnalcık (2000) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi:1300-1600. cilt. I. İstanbul, Eren.
-Halil İnalcık (2003) Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ: 1300-1600. İstanbul,Yapı Kredi.
-D. Quataert vd. (2004) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: 1600-1914. cilt. II, İstanbul, Eren.
-Orhan Kurmuş (2008) Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. İstanbul, Yordam Yayınları.
-Zafer Toprak (1995) Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Iktisat - Milli Burjuvazi. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-İlber Ortaylı (2005) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım.

ECO 228 Economic History II 2014 Spring Syllabus

Instructor: Dr. Muammer KAYMAK

URL: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak

Course Blog: http://iktisaditarih.blogspot.com
Online Course Platform: 
http://www.classjump.com

This platform will be used for sending course materials to the students and uploading assignments to be submitted and other announcements. 
All students are obliged to register this system until February 24. To see how to register this platform click HERE

Content
In this semester, economic history course comprises two main subjects which are closely related to each other. First part is related to the evolution of capitalist economy since industrial revolution. The second part covers the economic history of Ottoman Empire in the context of its place in world economy and its internal transformation during the 19th century. Probably first part will take 7 or 8 weeks. Then we are going to proceed with second part of the course.
Grading Policy: Grade will be based on a midterm exam, 30%; take home assignments announced later via Class Jump (click here how to register this system) and some quiz exams 30% and 40 % final exam.

Reading List
1-Rondo Cameron and Larry Neal (1993) A Concise Economic History of the World From Paleolithic Times to the Present, New York: Oxford University Press.
2-Roger Owen, (1993) The Middle East in the World Economy, 1800-1914. London and New York: I.B. Tauris &Co. Ltd.
Colin Imber (2002) The Ottoman Empire, 1300–1650: the structure of power, Palgrave Macmillan, ch. 5 pp 177-215
Traian Stoianovich (1953) “Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy, 1600-1800” The Journal of Economic History, Vol. 13, No. 4 (Autumn, 1953), pp. 398-411
Şevket Pamuk, Şevket (1998) "Ottoman Interventionism in Economic and MonetaryAffairs", Revue D'Histoire Maghrebine, 25/91-92, 1998, pp. 361-67 
Journal of Interdisciplinary History, Vol. 35, No. 2 , pp. 225-247

Course Outline:

I- The Industrial Revolution
*Cameron & Neal,  ch 7-8

Further Readings:
-Hobsbawm, E. (1999) Industry and Empire From 1750 to the Present Day
-Hobsbawm, E. (1996) The Age of Revolution,1789-1848 [ch.1-3 and 9]
-Ashton, T.S. (1968), The Industrial Revolution 1760-1830, London: Oxford University Press.
-Landes, D.S. (1969), The Unbound Prometheus, New York: Cambridge University Press.
-Mantoux, P. (1961), Industrial Revolution in the Eighteenth Century: an Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England, London: Jonathan Cape.
-Supple, B. (1976), "The State and The Industrial Revolution: 1700-1914", C. M. Cipolla (Ed.), The Industrial Revoltuion 1700-1914, Fontana Economic History of Europe, Vol. III. , New York: The Harvester Press.

II- The Expansion of Industrial Capitalism
*Cameron & Neal,  ch 9-10

Further Readings:
-Hobsbawm, E (1975) The Age of Capital, 1848-1871 [ch.2-3]
-Kemp, T. (1971) Economic Forces in French History. London: Dobson.
-Kemp, T. (1985) Industrialization in Nineteenth Century Europe, London and New York: Longman.
-Borchardt, K. (1976) “Germany 1700-1914”, Carlo M.Cipolla (Ed.) The Emergence of Industrial Societies, Part One, Fontana Economic History of Europe Vol. 4, Sussex: Harvester Press /Barnes&Noble, ss. 76-160.

III- The Age of Imperialism
*Cameron&Neal,  ch 11-12

Further Readings:
Eric Hobsbawm, (1989) The Age of Empire [Ch. 2 -3]
Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. I]
-Borchardt, K. (1976) “Germany 1700-1914”, Carlo M.Cipolla (Ed.) The Emergence of Industrial Societies, Part One, Fontana Economic History of Europe Vol. 4, Sussex: Harvester Press /Barnes&Noble, ss. 76-160.

IV- The Great Depression and Afterwards
*Cameron & Neal,  ch 13-14

Further Readings:
-Hobsbawm, E. (1994) The Age of Extremes [Ch. 3 and 4]
-Berend, Ivan T. (2006) An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. 2-4]

V- World Economy in the Post-War Period
*Cameron & Neal,  ch 15

Further Readings:
Hobsbawm, E. (1994) The Age of Extremes [Ch. 9 and 12]
-Berend, Ivan T. (2006) An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. 5]

VI- Economics of Global Turbulance
*Cameron&Neal,  ch 16

Further Readings:
-Hobsbawm, E. (1994) The Age of Extremes [Ch.14]
-Berend, Ivan T. (2006) An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. 5]

VII- Some Aspects of Economic and Administrative Structure of Ottoman Empire until 19th Century. 
*Imber, Colin.(2002) The Ottoman Empire, 1300–1650: the structure of power, Palgrave Macmillan, ch. 5 pp 177-215
* Stoianovich, Traian (1953) “Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy, 1600-1800” The Journal of Economic History, Vol. 13, No. 4 (Autumn, 1953), pp. 398-411
    Pamuk, Şevket (1998) "Ottoman Interventionism in Economic and MonetaryAffairs", Revue D'Histoire Maghrebine, 25/91-92, 1998, pp. 361-67 
Journal of Interdisciplinary History, Vol. 35, No. 2 , pp. 225-247

VIII- The economic consequences of the age of refoms, 1800-1850
*Owen, ch 1-2

IX- The expansion of trade with Europe, 1800-1850
*Owen, ch 3.

X- The Ottoman road to bankruptcy and the Anatolian economy, 1850-1881 in comparison to  Egypt 
*Owen, ch 4-5.

XI- Anatolia and İstanbul under Foreign Financial Control 
Owen, Ch. 8.

XII- 19th Century: Economic dependency and decline or growth and transformation
Owen, Ch.12.

28 Aralık 2013 Cumartesi

EKO 211 İktisat Tarihi Kitap İncelemesi Şablon

Şablon için burayı tıklayın. Kitapla ilgili bu blogda paylaştığım  daha eski bir kayıt için şu bağlantıya tıklayın.

ECO 227 Economic History I Book Review Template


Venezuelan President Hugo Chavez with U.S. President Barack Obama at the 5th Summit of the Americas in Port Spain in mid-April; Chavez gave Obama a copy of Uruguayan author Eduardo Galeano's "Open Veins Of Latin America."

***
Book review must contain at least 10.000 characters. (It can be checked from Tools Menu/Word Counts for MSWord.) 
For essays' template click here. 
For citation style visit following adress: 

28 Kasım 2013 Perşembe

The nature of the problem of causality in History

From E.H. Carr's  What is History?, ch. 4.

Let us begin by asking what the historian in practice does when he is confronted by the 
necessity of assigning causes to events. The first characteristic of the historian's approach 
to the problem of cause is that he will commonly assign several to the same event.

18 Kasım 2013 Pazartesi

İnsanlığın Erken Tarihi

Büyütmek için resmin üzerine tıklayın. 

11 Ekim 2013 Cuma

2013-2014 Güz Dönemi İktisat Tarihi I (02) İzlencesi

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer Kaymak
Görüşme Saatleri: Salı 10:00-12:00 ya da e-posta yoluyla 
Amaç: Tarih biliminin kapsam ve içeriği ile tarih incelemelerindeki yöntembilimsel sorunlar konusunda temel tartışmaları aktarmak; bu çerçevede insanlığın ilkel topluluk aşamasından sanayi devrimine uzanan süreçte, maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimini nasıl örgütlediğini dünya tarihi perspektifinde karşılaştırmalı olarak incelemek.
Sınav: 1 adet arasınav, bir adet ödev ve final sınavı yapılacaktır. Arasınav ve ödevin ağırlığı %25 final sınavının ağırlığı  %50’dir. 
Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır. 

DERS PLANI VE KAYNAKÇA

I. GİRİŞ –TARİH BİLİMİNİN HEDEF ve YÖNTEMLERİ, TARİHYAZIMI, TEORİ ve İKTİSAT TARİHİ
*Edward H. Carr (1994) Tarih Nedir. İstanbul, İletişim. [1. ve 4. bölüm]
*John Tosh (1997) Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. [1. 5. ve 8. bölüm]
-Eric Hobsbawm (1999) Tarih Üzerine. Ankara, Bilim ve Sanat.
-K. Jenkins (1997) Tarihi Yeniden Düşünmek. Ankara, Dost Kitabevi. [1. bölüm]
-Peter Burke (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Peter Burke (2002) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu. Ankara, Doğu-Batı.

II. İLKEL TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ
 *John Desmond Bernal (2008) Tarihte Bilim I.Cilt, İstanbul Evrensel, [2-4. bölümler]
-Gordon Childe (1993) Tarihte Neler Oldu. İstanbul, Alan.
-Gordon Childe (2001) Kendini Yaratan İnsan, İstanbul, Varlık Yayınları.
-Carlo M. Cipolla (1980) Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. İstanbul, Ötüken.
-Alaeddin Şenel (1995) İlkel Topluluktan Uygar Topluma. Ankara, Bilim Sanat.

III-ANTİK ÇAĞDAN FEODALİZME
*Jacques Le Goff(1999) Ortaçağ Batı Uygarlığı, Dokuz Eylül Yayınları, 15-82, 151-203.
-H. Berktay (1989) Kabileden Feodalizme. İstanbul, Kaynak.
-H. Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 1. cilt. Ankara, Verso Teori. (II. ve III. Bölüm)
-Henry Pirenne (1984) Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul, Alan.
-Marc Bloch (1998) Feodal Toplum. Ankara, Opus.
-Henry Pirenne (1994) Ortaçağ Kentleri. İstanbul, İletişim.

IV- KAPİTALİZMİN DOĞUŞU -FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ

*Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. 2. bölüm
-Dobb, Sweezy vd. (2000) Feodalizmden Kapitalizme Geçiş. İstanbul, Kaynak.
V-KAPİTALİZMİN İLK DÖNEMİ: Ulus Devletlerin Doğuşu, Burjuva Devrimleri, Merkantilizm
*Michel Beaud (2003) Kapitalizmin Tarihi. Ankara, Dost. [1. ve 2. bölümler]
*Christopher Hill (1983) 1640 İngiliz Devrimi. İstanbul, Kaynak.
*İşaya Üşür (1990) “Burjuva Devrimleri Bağlamında 17. Yüzyıl İngiliz Devrimi”, 11.Tez. 10:158-178.
*Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [3. 4. ve 5. bölümler.]
-Barrington Moore JR. (1989) Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Ankara, Verso. [1. ve 2. bölümler]
-Adam Smith (1776) Ulusların Zenginliği. (I-III Kitap) İstanbul, Alan Yayıncılık.
-Adam Smith (1776) Ulusların Zenginliği. (IV. Kitap) İstanbul, Alan Yayıncılık.
-Karl Marx (1867) Kapital I. Cilt. Ankara, Sol Yayınları. [26-32. Bölümler]
-Carlo Cipolla (2003) Yelken ve Top. İstanbul, Kitap Yayınevi.
-Fernand Braudel (2004) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm. 3 cilt içinde, Ankara, İmge Kitabevi.
-Herbert Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 2. cilt, Ankara, Teori Yayınları.
-David S. Landes (1995) Kapitalizmin Doğuşu. İstanbul, İnsan Yayınları.
-Colin Mooers (1997) Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu. Ankara, Dost.
VI-SANAYİ DEVRİMİNİN KÖKENLERİ
*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 3. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [2. bölüm]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi. Ankara, Tübitak.
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.
VII-SANAYİ DEVRİMİ –I.AŞAMA
* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [3. bölüm]
VIII-SANAYİ DEVRİMİNİN BEŞERİ SONUÇLARI
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [4.bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.
IX- SANAYİ DEVRİMİ –II.AŞAMA
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6. bölüm]

30 Eylül 2013 Pazartesi

Course Plan for ECO 227 Economic History I

ECO 227 Economic History I (01) FALL 2013
Instructor: Dr. Muammer Kaymak
Office Hours: Tuesday 10:00-12:00 or by appointment
E-mail: mkaymak@hacettepe.edu.tr
Blog: http://iktisaditarih.blogspot.com

General Information:
The objective of this course is to give the student the basic knowledge and debates about economic history. To achieve this aim the active participation of students is necessary. Students are obliged to read all text given by instructor and expected to participate discussions in class.

Grading Policy:
There will be one mid-term examination and a book chapter or article review instead of second midterm exam. Of course there will be a comprehensive final examination (the dates of the exams are to be announced in due course). Midterm exam and the review will account for 25% each and final exam 50% of the final grade. You are also required to get at least 50 out of 100 in the final exam, no matter what your grades were in the two midterms.

Temporary Course Outline: (course plan and readings may change during the course)

On History and Economic History 
 - E.H. Carr. What is History
- Rondo Cameron and Larry Neal, A Concise Economic History of the World From Paleolithic Times to the Present, ch. 1

From Primitive Communities to Civilization
 - John Desmond Bernal (1971a) Science in History, Vol I. Part I.
- Gordon Childe, What Happened in History
- Gordon Childe, Man Makes Himself
- Carlo M. Cipolla, Economic History of World Population

Ancient Economy and Society
- Cameron&Neal, ch. 2

Rise and Decline of Medieval Economy
- Cameron&Neal, ch.3
- Georges Duby, Rural Economy and Country Life in the Medieval West. Book IV.
- Rodney Hilton, “A Crisis of Feudalism”, Past and Present, 80:3-19.

Non-Western Economies on the Eve of Western Expansion
- Cameron&Neal, ch.4

Early Capitalism: The Age of Mercantilism
- Cameron&Neal, ch.5-6
- Christopher Hill, Reformation to Industrial Revolution.
- E. Lipson, The Economic History of England: Vol.II The Age of Mercantilism.
- Eric Hobsbawm, The Seventeenth Century in the Development of Capitalism, Science & Society, Vol. 24, No. 2, Spring, 1960.
- Boris Porshnev “The Bourgeoisie and Feudal Absolutism in Seventeenth-Century France”, in France in Crisis, 1620-1675. pp 103-135.

Industrial Revolution
- Eric J. Hobsbawm, Industry and Empire, ch 2-3
- Paul Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century: An Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England.
- T.S. Ashton, The Industrial Revolution 1760-1830
- Cameron&Neal, ch.7
- P. Mantoux, Industrial Revolution in the Eighteenth Century,

Important Note : The students are obliged to attend class regularly.

9 Haziran 2013 Pazar

For the class of Economic History II: Readings on Ottoman Empire

Taksim Topçu Kışlası
Please click on this link  to download readings. As announced before, class of  ECO 228 (01) obliged to read these articles.

26 Mayıs 2013 Pazar

About Homework

This semester the students of ECO 228 Economic History II (01) are obliged to visit Çengelhan Rahmi Koç Industrial Museum located at the entrance of Ankara citadel and write an report which contains their overall observations and history of an object exhibited at the museum. 

The report must be at least  12.000 characters. (It can be checked from Tools Menu/Word Counts for MSWord.). It is about five pages when formatted times new roman 12 pt font and 1,5 spaced.  (of course without considering images that you may add.) 

The students must use the following template in this link. 

As for the object to be investigated, you may choose any of them as long as  you take into account what you have learned during this semester in the course. (Phases, trends in world economy etc.)

15 Mayıs 2013 Çarşamba

Modern Times-Charlie Chaplin (1936)


3 Mayıs 2013 Cuma

Long Waves

Freeman and Soete, The Economics of Industrial Innovation

7 Mart 2013 Perşembe

ECO 228 Spring 2012-3 Syllabus

Instructor: Dr. Muammer KAYMAK
Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak

Course Blog: http://iktisaditarih.blogspot.com

Grading Policy: Grade will be based on a midterm exam, 30%; an essay 20% and 50% final exam.

Course Outline:

This course includes two main subject. First subject is the evolution of capitalist economy since industrial revolution. The second subject is the economic history of Ottoman Empire. Probably first subject will take 7 or 8 weeks. Then we are going to skip second subject. Course outline and reading list for the second subject will be announced later.

I. The Industrial Revolution

*Eric Hobsbawm (1996) The Age of Revolution,1789-1848 [ch.1-3 and 9]
  • Ashton, T.S. (1968), The Industrial Revolution 1760-1830, London: Oxford University Press. 
  • Landes, D.S. (1969), The Unbound Prometheus, New York: Cambridge University Press. 
  • Mantoux, P. (1961), Industrial Revolution in the Eighteenth Century: an Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England, London: Jonathan Cape. 
  • Supple, B. (1976), "The State and The Industrial Revolution: 1700-1914", C. M. Cipolla (Ed.), The Industrial Revoltuion 1700-1914, Fontana Economic History of Europe, Vol. III. , New York: The Harvester Press.
II. The Expansion of Industrial Capitalism

*Eric Hobsbawm (1975) The Age of Capital, 1848-1871 [ch.2-3]
Kemp, T. (1971) Economic Forces in French History. London: Dobson.
Kemp, T. (1985) Industrialization in Nineteenth Century Europe, London and New York: Longman.
Borchardt, K. (1976) “Germany 1700-1914”, Carlo M.Cipolla (Ed.) The Emergence of Industrial Societies, Part One, Fontana Economic History of Europe Vol. 4, Sussex: Harvester Press /Barnes&Noble, ss. 76-160.
III. The Age of Imperialism

*Eric Hobsbawm, (1989) The Age of Empire [Ch. 2 -3]
*Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. I]
-Borchardt, K. (1976) “Germany 1700-1914”, Carlo M.Cipolla (Ed.) The Emergence of Industrial Societies, Part One, Fontana Economic History of Europe Vol. 4, Sussex: Harvester Press /Barnes&Noble, ss. 76-160.

IV. The Great Depression and Afterwards
Eric Hobsbawm, (1994) The Age of Extremes [Ch. 3 and 4]
*Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. 2-4]

V. World Economy in the Post-War Period
*Eric Hobsbawm, (1994) The Age of Extremes [Ch. 9 and 12]
*Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. 5]

VI. Economics of Global Turbulance
*Eric Hobsbawm, (1994) The Age of Extremes [Ch.14]
*Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. [Ch. 5]


Further readings for curious students will be announced later.

6 Mart 2013 Çarşamba

Dört Ayak İyi, İki Ayak Daha İyi!


Yaşamın tarihi salt ilerlemeci değildir;
kesinlikle tahmin edilemezdir.
Yeryüzünün canlıları bir dizi rastlantı
ve şans eseri olan değişimler yoluyla evrimleştir.
Stephen Jay Gould.
(Scientific American, Ekim 1994)
Kısa bacakları ve tümüyle farklı biyomekanik ve fonksiyonel anatomileri ile penguenler bir kenara bırakılırsa, insan ve onun ataları gibi –dik duran bir omurgaya eklemli kalça kemiği ile- sürekli iki ayağı üzerinde dik yürüyen başka bir kara canlısı bilinmemektedir. İnsanın dik duruşu ve iki ayak üzerinde yürüyüşünün evrimine dair son yüzyıl içerisinde neredeyse 30 ayrı hipotez ileri sürülmüştür. Bunun nedeni, insanı insan yapan temel iki evrimsel değişimden birinin iki ayak üzerinde dik yürümek olduğunun paleoantropologlar tarafından anlaşılmasıydı. Bununla birlikte 1800’lü yıllarda, insan atalarına ait fosil buluntuların sayılarının son derece az olduğu bir dönemde, birçok araştırmacı, insanları büyük kuyruksuz maymunlardan ayıran temel özelliğin dik yürümek olduğunun farkında değillerdi. Bu araştırmacılar, insan evriminde en önemli değişimin gelişmiş insan zekâsını yansıttığı düşünülen beyin büyüklüğündeki artış olduğunda hemfikirdiler. Onlara göre teknolojinin üretimi ve kullanımı ve birçok diğer kolektif davranış ancak gelişmiş bir zekâ düzeyi ve konuşma gibi kompleks bir iletişim yeteneği ile mümkün olabilirdi. Diğer maymun akrabalarımızdan zekâ ve iletişim düzeyimiz ile ayrıldığımızı ve ayrıcalık kazandığımızı varsayan bu insan merkezci yaklaşım aslında günümüzde egemen olan insan tanımının da omurgasını oluşturdu. Buna rağmen, insanı insan yapan temel evrimsel değişimin zekâ değil dik yürümek olduğunun antropologlar tarafından anlaşılması çok uzun sürmedi ve bu evrimsel değişim Hominidae yani insan ve onun dik yürüyen atalarını içeren ailenin ayırt edici özelliklerinden biri oldu.
Özellikle 1970’li yıllarda Australopithecus afarensis’in keşfedilmesinin ardından ilk dik yürüyen insan atalarının büyük beyine sahip olmadığı kesinleşti çünkü Au. afarensis’in beyin hacmi neredeyse şempanzeninki kadardı. 1979 yılında Stephen Jay Gould New Scientist dergisinde yazdığı “The Upright Ape” adlı makalesinde “yaklaşık olarak beş milyon yıl önce, beynimiz henüz büyümeden dik yürümeye başladık” şeklinde dik yürümenin beyin büyüklüğünden önce gerçekleştiğini vurgulamıştır. Bu önemli bilginin dünyaya duyurulmasında Gould’un katkısı tartışılmaz olsa da ondan yaklaşık olarak 40 yıl önce bir ülkemiz antropoloğu tarafından bu vurgu laiki ile belirtilmiştir. 1940’lı yıllarda, henüz fosil buluntuların Homo cinsinin birkaç üyesi ve Australopithecus africanus türü ile sınırlı olduğu, yani dik yürümenin mi yoksa beyin büyüklüğünün mü ilk gerçekleştiğinin bilinmesi çok güç iken, Muzaffer Süleyman Şenyürek  1940 yılında yazdığı “İnsanin Tekâmülü” adlı makalesinde “insanı insan yapan iki ayak üzerinde şakuli yürüme usulü olmuştur” der ve makalesini “bugünkü insan yüz binlerce sene süren uzun ve bati bir tekâmülün mahsulüdür. İnsanin iptidai bir maymun cedden geldiğine hiç şüphe yoktur” cümleleri ile bitirir. Yine aynı yıllarda Afrika’da çalışmalarını sürdüren dönemin en ünlü antropologlarından Robert Broom, Güney Afrika’da Sterkfontein mağarasından keşfedilen Plesianthropus transvaalensis (sinonim: Australopithecus africanus) türüne ait bir dizi diş örneğini tanımlanması için Muzaffer Süleyman Şenyürek’e gönderir. Yazdığı makaleler ile paleoantropoloji alanında uluslararası bir kimlik kazanmış olan Muzaffer Süleyman Şenyürek’in çalışmaları Smithsonian Enstitüsü National Anthropological Archive/Ulusal Antropoloji Arşivi tarafından korunmaktadır. Şenyürek, ülkemizin bugüne kadar yetiştirdiği en iyi paleoantropolog olma unvanını halen korumaktadır.
George Gaylord Simpson (1953) evrimsel değişimi ilkin karakterden türemiş karaktere doğru çizgisel bir vektör olarak yorumlamıştır. Karakterlerin ilkin ya da türemiş olması bu vektörün yönelimine bağlıydı. Buna göre ilkin karakterlerin tutulduğu ve diğer kazanılan yeni karakterlerin ise adaptasyonun yeni biçimleri olduğunu belirtti. Bununla birlikte ilkin olan karakter ile türemiş olan karakter arasındaki ayrımın ve tanımlamanın zorluklarına işaret etti. Simpson, insanın evriminin çizgisel vektörü dikkate alındığında, eğer dik yürüme karakterinin kazanımının insan evriminde bir dönüm noktası olarak alınmasında anlaşma sağlanmış ise diğer karakterlerin hangisinin ilkin ya da türemiş olabileceğinin aydınlatılmış olacağını düşündü. Bugün, evrimsel değişimin ilkinden türemişe, yönelimli çizgisel bir vektör olmadığını biliyoruz; Gould’un önerdiği gibi evrimsel değişim yönelimli ve ilerlemeci olmadığı gibi rastlantı ve şans eseri denebilecek doğal seçilim baskılarına bağlı olarak ortaya çıktığı büyük oranda kabul görmektedir. Bu noktada, dik yürümek yaklaşık olarak 6-7 milyon yıl önce ilk olarak Sahelanthropus, Orrorin ve Ardipithecus atalarımızda ortaya çıkmış, daha sonra Australopithecus türlerinde daha yetkin bir davranış haline gelmiş ve son olarak bizim cinsimiz olan Homo türlerinde kullanım başarısına göre en üst seviyesine ulaşarak atalarımızı ve bizleri avantajlı duruma getirmiş türemiş bir karakter olarak bilinmektedir.
Geleneksel olarak paleoantropologlar insan evriminde dört önemli değişim tanımlamışlardır: Karasal yaşam (ağaç yaşamından yer yaşamına geçiş), bipedalizm (iki ayak üzerinde yürümek), ensefalizasyon (vücut büyüklüğüne oranla beynin daha büyük olması) ve alet kullanma/sofistike kültür. Bu değişimlerin sıralaması hakkında bilim insanları farklı öneriler sunmuşlardır (Şekil 1). Henry Fairfield Osborn, ağaç yaşamından karasal yaşama geçiş, ardından dik yürümek, beyin büyüklüğünde artış ve beraberinde sosyalleşmenin gerçekleştiğini iler sürerek Charles Darwin’in yaklaşımına yakın bir hipotez ileri sürmüştür. Sir Arthur Keith, D. J. Morton’un düşünceleri üzerine yapılandırdığı hipotezine göre ise dik yürümek insan evriminde gerçekleşen ilk değişimdir, buna göre atamız ağaç yaşamında iken dik yürüme yeteneği kazanmıştır daha sonra karasal yaşama geçmiştir. Arthur Keith’in çağdaşı olan Sir Grafton Elliot Smith ise sırasıyla beyin büyüklüğünün önce gerçekleştiği, ağaç yaşamında dük yürümenin kazanıldığı, yer yaşamına geçildiği ve ardından sosyalleşmenin geldiğini önermiştir. Elliot Smith’in öğrencisi Wood Jones ise önce ağaç yaşamında dik yürümenin ardından beyin büyüklüğünde artışın meydana geldiğini ileri sürmüş ve geri kalan kısımda Smith’i takip etmiştir. William King Gregory, meslektaşı Osborn gibi karasal yaşamın önceliğini savunmuş ancak sosyalleşmenin ve kültürün dik yürümekten önce gerçekleştiğini ve beyin büyüklüğünün nedeni olduğunu vurgulamıştır (Lewin & Foley, 2004).

Şekil 1 - İnsan Evrimindeki Dört Önemli Değişim

Büyük kuyruksuz maymunlar ile karşılaştırıldığında iskeletimizde bazı önemli karakterler dik yürümek ile bağlantılıdır (Şekil 2). (A) Kafa omurga üzerinde daha dengede durabilmesi için omuriliğin beyine ulaşmasını sağlayan delik, foramen magnum, kafatasının altında ve ortasında konumlanmıştır, böylece kafanın dengede durması için güçlü ense kaslarına ihtiyaç kalmamıştır. Oysa büyük kuyruksuz maymunlarda bu delik kafasının altında ve ortasında değil gerisinde ve üstte yer alır, güçlü ense kasları ile kafatası dengede tutulur. (B) Dik duruşa bağlı olarak insanların göğüs kafesleri fıçı biçimlidir, oysa büyük kuyruksuz maymunlarda bu kafes huni şeklindedir. (C) İnsanın omurgasında boyun ve bel omurlarında ikincil ve daha güçlü bir kavis vardır. (D) İnsanın kalça kemiği kısalmış ve yanlara doğru genişlemiştir. (E) İnsanda bacaklar kollardan daha uzundur ve vücut ağırlığının büyük bir bölümünü oluşturur, bu da ağırlık merkezini aşağı çeker. Şekildeki yüzdelikler her vücut segmenti tarafından toplam vücut ağırlığını temsil etmektedir. (F) İnsanda uyluk kemiği kalça kemiğine “vulgus” adı verilen bir eğimle ulaşır, bu eğim vücut ağırlığını dize ve kaval kemiğine bacakların hareketini kolaylaştıracak bir biçimde iletir ve bacaklar daha rahat hareket eder. (G) İnsanda ayak başparmağı diğer parmaklar ile aynı yöndedir ve vücut ağırlığının yere iletilmesi ve yerden hareket gücü kazanılmasında önemli bir rol oynar. Oysa büyük kuyruksuz maymunlarda ayak başparmağı diğer ayağın başparmağına zıt yönelimlidir ve kavrayıcı bir özelliğe sahiptir (Conroy, 2005).


Şekil 2 - İskeletimizdeki Bazı Önemli Karakterler

İki ayak üzerinde dik yürüme hareket biçiminin gerçekleşebilmesi için sadece iskelet yapıda değil kas yapısında da bazı değişimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir (Şekil 3). Özellikle iki ayak üzerinde dik ve dengede kalmamızı sağlayan kaslar gluteal medius ve gluteal minimuslardır. (A ve B) Şempanzede bu kaslar kalça kemiğinin gerilen hareketlerinde ve orta düzlemde rotasyonunu sağlar, bu nedenle şempanzeler ve goriller dik yürümeye çalıştıklarında çok başarılı olamazlar ve kısa süre sonra yorulurlar. İnsanlarda bu kaslar dik yürüme sırasında yanal dengenin kurulmasını organize eder. Bizde ağırlık merkezi kalça kemiğinin neredeyse ortasındadır ve kalça kemiğinde ilium bölgesi ağırlık merkezini düşürmek için kısadır ve yayvandır (Şekil 4). Böylece vücudun ağırlık merkezinin kalça kemikleri üzerinde yer alması, kalça kemiğinin bu ağırlığı bacaklara dengeli bir biçimde iletmesi, kasların dengeyi koruyucu bir şekilde anatomik olarak biçimlenmesi ve çalışması insanın dik yürümesini olası hale getirmiştir.

Şekil 3 - Kas yapısı

Şekil 4 - Ağırlık merkezi

1900’lü yılların ortalarına doğru insan atalarına ait fosil keşiflerin artması ve jeolojik tarihlendirme yöntemlerinde kaydedilen teknolojik gelişmeler, atalarımızın yaşadıkları dönemleri neredeyse kesin denilebilecek düzeyde belirlememize yardımcı olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak insan evriminde dik yürümenin kökeni hakkındaki hipotezler de değişmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. Australopithecus africanus türünün isim babası Raymond Dart 1959 yılında “The Watching Out/Çevreyi Gözetleme” hipotezi ile insanın dik durarak savan otlakları arasında çevresini daha iyi görebilecek bir yüksekliğe eriştiğini ileri sürdü. Aslında düşüncenin kökeni Charles Darwin “Descent of Man” (1871) eserinde vurgulanmış olan ve ayrıca Haeckel (1900), Shapiro (1956), Washburn (1959) ve Oakley (1960) tarafından da tekrarlanan Hewes’in (1961) “The Freeing of the Hands/Ellerin Boş Kalması” hipotezi alet kullanma, silah taşıma, yiyecek toplama ve kendini savunma gibi önemli davranışların dik yürümenin kökeninde rol aldığı önemli avantajlar olarak yorumlanmıştır. Kirschmann’ın (1999) yayınlanmamış olan “The Throwing Hypothesis/Fırlatma Hipotezi” savına göre silah kullanmaya yönelik özelleşmeler erken insan ataları için önemli bir adaptasyondur. Sadece alet kullanmaya bağlı olan bu hipotez, ilk alet kullanımına dair olan buluntuların 2,6 milyon yıl yaşında olduğu düşünülünce kökeni yaklaşık olarak 6 milyon yıla inen dik yürümek için sağlıklı bir açıklama değildir. Etkin (1954) yılında ileri sürdüğü “The Infant Carrying Hypothesis/Yavru Taşıma Hipotezi” ile özellikle avcı toplumlarda dişi bireylerin bebeklerini sırtları üzerinde taşımalarının daha etkin bir rol oynadığını belirtmiştir. “The Reaching For Food Hypothesis/Yiyeceğe Uzanma Hipotezi” Jolly (1970) tarafından ileri sürülmüş ve savan ortamında karasal yaşam süren atalarımızın görece yüksek ağaç ve çalı dallarındaki meyve ve yaprak filizlerine ulaşabilmek için dik durmanın dik yürümenin kökeninde etkisi olabileceği düşünülmüştür. Lovejoy (1981) “The Carrying Food or Provisioning Hypothesis/Yiyecek Taşıma ve Sağlama Hipotezi” ile karasal yaşam süren atalarımızın yeterli miktarda yiyecek taşıyabilmeleri ve sağlayabilmelerinin dik yürümenin kökeninde önemli bir seçilim baskısı oluşturduğu vurgulamıştır. Özellikle 2009 yılında Science dergisinin Ekim özel sayısında duyurulan Ardipithecus ramidus türünün dik yürümesinde yiyecek taşıma ve sağlamanın özellikle erkek bireyler eşeysel seçilimde rol aldığı belirtilmiştir. Aileye yeterli miktarda yiyecek taşıyabilen ve sağlayabilen erkek bireylerin dişiler tarafından pozitif seçilime uğradığı ve bu bireylerin gen havuzunda frekanslarının arttığı tahmin edilmektedir. Lovejoy, Ardipithecus ramidus türünün çekirdek aile sosyal organizasyonuna ve büyük bir ihtimalle monogamik bir ilişkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür. Dişilerin kriptik yani gizli ovulasyon/yumurtlama geçirdiğini ve sadece seçtikleri erkek birey ile çiftleştiğini düşünmektedir. Ağaç hayatından yer yaşamına geçiş sürecinde, yer yaşamının yeni doğal seçilim baskılarına karşı monogamik ilişki eşler arası dayanışmayı ve hayatta kalma mücadelesinde başarı oranını artırmış olmalıydı. Ayrıca dişilerin sadece seçtikleri erkekler ile üremiş olmaları, toplumda başarılı erkeklerin pozitif seçilime uğramalarına neden olmuştur. Başarılı erkek ise ailesine yeterli düzeyde yiyecek sağlayan ve taşıyan, hayatta kalma savaşında eşi ile dayanışma içerisinde mücadele veren bireydir. Westenhöfer (1942) ve Morgan (1990) tarafından kurgulanan “The Aquatic Ancestor Hypothesis (Aquatic Ape Theory)/Sucul Ata Hipotezi”ne göre dik yürümek için gerekli olan anatomik değişimler ancak yerçekiminin düşük olduğu sucul bir ortamda ortaya çıkabilir. Morgan’a göre su ortamı orta büyüklükteki maymun atalarımızın dört ayaklı hareket biçiminden iki ayaklı hareket biçimine geçişte mükemmel bir geçiş ortamıdır. Ward ve Underwood (1967) tarafından ileri sürülen “The Thermoregulation Hypothesis/Isıdüzenleme Hipotezi”ne göre açık ekvator çevresinde direk güneşin sıcak ışınlarına karşı en iyi adaptasyon bu ışınların etkisinde kalan yüzey alanını küçültmek olacaktır, dik yürümek buna karşı verilmiş en iyi adaptasyondur. Böylece zararlı güneş ışınları, dört ayağı üzerinde yürüyen canlılardan farklı olarak sadece kafanın üstüne saçlar ile korunan yüzeye yansıyacaktır. Son olarak Niemtiz (2000, 2010) tarafından iler sürülen “The Amphibian Generalist” teoriye göre, atalarımızın açık savan ortamında dik yürümeye başladığı hipotezlerinin aksine ormanlık, nemli ve su kıyısından uzak olmayan ortamlarda dik yürüme hareket biçimini kazandığını belirtmektedir. Niemtiz’ göre atalarımız nemli ormanlık alanlarda kimi zaman kuru, kimi zaman otlar üzerinde ancak kimi zamanda yer yer sığ sularla kaplı çamurlu yüzeylerde yürüyerek yiyecek bulmaya çalışmış olmalıydı. Dik yürümek için gerekli anatomik ve fonksiyonel değişimlerin gerçekleşmesine ek olarak, sığ sularla kaplı ve çamurlu yüzeylerin bireylerde dik durmaya yönelik bir baskı oluşturmuş olması populasyonda bu davranışı gerçekleştirebilen bireyleri avantajlı duruma getirmiştir.
İki ayak üzerinde dik yürüme davranışının hayatta kalma mücadelesinde atalarımıza büyük başarılar kazandırdığı ve soyun devamını sağlayarak bizlerin varolma nedeni olduğu bir gerçek ancak bu değişimin nasıl ve hangi doğal seçilim baskıları altında ortaya çıktığını aydınlatmak ise daha fazla bilgi ve kanıtı gerektiriyor. Buna rağmen, 1940’lı yıllarda bu gerçeğin önemi henüz dünyada yeterince anlaşılmamış iken, yine o yıllarda modern evrim düşüncesine sahip olan hocamız Muzaffer Süleyman Şenyürek durumu fark etmiş ve bu konu hakkında yazmıştır: “insanı insan yapan iki ayak üzerinde şakuli yürüme usulü olmuştur”.
Kaynakça:
Conroy, G.C., 2005. Reconstructing Human Origins (Second Edition). W.W. Norton Company, Inc.  London.
Lewin,R. & R.A., Foley. 2004, Principles of Human Evolution (Second Edition). Blackwell Publishing
Hazırlayan:
Ferhat Kaya, Helsinki Üniversitesi, Finlandiya
*Yazı, NTV Bilim Dergisi'nin Mart 2011 sayısında yayınlanmıştır.