24 Eylül 2014 Çarşamba

EKO 211 İktisat Tarihi Güz 2014 İzlence

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer Kaymak
Görüşme Saatleri: Pazartesi 10:00-12:00 ya da e-posta yoluyla
Ders Blogu: http://iktisaditarih.blogspot.com
Amaç: Tarih biliminin kapsam ve içeriği ile tarih incelemelerindeki yöntembilimsel sorunlar konusunda temel tartışmaları aktarmak; bu çerçevede insanlığın ilkel topluluk aşamasından sanayi devrimine uzanan süreçte, maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimini nasıl örgütlediğini dünya tarihi perspektifinde karşılaştırmalı olarak incelemek.

Sınav: 1 adet arasınav, bir adet ödev ve final sınavı yapılacaktır. Arasınav ve ödevin ağırlığı %25 final sınavının ağırlığı %50’dir.

Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır.

Online Ders Platformu: www.classjump.com
Bu platforma üyelik zorunludur. Nasıl üye olacağınızı öğrenmek için şu linki ziyaret ediniz.

DERS PLANI VE KAYNAKÇA
I. GİRİŞ –TARİH BİLİMİNİN HEDEF ve YÖNTEMLERİ, TARİHYAZIMI, TEORİ ve İKTİSAT TARİHİ*John Tosh (1997) Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. [1. 5. ve 8. bölüm]
-Edward H. Carr (1994) Tarih Nedir. İstanbul, İletişim. [1. ve 4. bölüm]
-Eric Hobsbawm (1999) Tarih Üzerine. Ankara, Bilim ve Sanat.
-K. Jenkins (1997) Tarihi Yeniden Düşünmek. Ankara, Dost Kitabevi. [1. bölüm]
-Peter Burke (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Peter Burke (2002) Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu. Ankara, Doğu-Batı.

II. İLKEL TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞ*Chris Harman (2009) Halkların Dünya Tarihi, İstanbul:Yordam, I.Kısım
-John Desmond Bernal (2008) Tarihte Bilim I.Cilt, İstanbul Evrensel, [2-4. bölümler]
-Gordon Childe (1993) Tarihte Neler Oldu. İstanbul, Alan.
-Gordon Childe (2001) Kendini Yaratan İnsan, İstanbul, Varlık Yayınları.
-Carlo M. Cipolla (1980) Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. İstanbul, Ötüken.
-Alaeddin Şenel (1995) İlkel Topluluktan Uygar Topluma. Ankara, Bilim Sanat.

III-ANTİK ÇAĞDAN FEODALİZME*Chris Harman (2009) Halkların Dünya Tarihi, İstanbul:Yordam, II. ve III..Kısım 
- Jacques Le Goff(1999) Ortaçağ Batı Uygarlığı, Dokuz Eylül Yayınları, 15-82, 151-203.
-H. Berktay (1989) Kabileden Feodalizme. İstanbul, Kaynak.
-H. Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 1. cilt. Ankara, Verso Teori. (II. ve III. Bölüm)
-Henry Pirenne (1984) Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul, Alan.
-Marc Bloch (1998) Feodal Toplum. Ankara, Opus.
-Henry Pirenne (1994) Ortaçağ Kentleri. İstanbul, İletişim.
IV- KAPİTALİZMİN DOĞUŞU -FEODALİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ *Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. 2. bölüm
-Dobb, Sweezy vd. (2000) Feodalizmden Kapitalizme Geçiş. İstanbul, Kaynak.
V-KAPİTALİZMİN İLK DÖNEMİ: Ulus Devletlerin Doğuşu, Burjuva Devrimleri, Merkantilizm*Michel Beaud (2003) Kapitalizmin Tarihi. Ankara, Dost. [1. ve 2. bölümler]
*İşaya Üşür (1990) “Burjuva Devrimleri Bağlamında 17. Yüzyıl İngiliz Devrimi”, 11.Tez. 10:158-178.
-Christopher Hill (1983) 1640 İngiliz Devrimi. İstanbul, Kaynak.
-Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [3. 4. ve 5. bölümler.]
-Barrington Moore JR. (1989) Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Ankara, Verso. [1. ve 2. bölümler]
-Karl Marx (1867) Kapital I. Cilt. Ankara, Sol Yayınları. [26-32. Bölümler]
-Carlo Cipolla (2003) Yelken ve Top. İstanbul, Kitap Yayınevi.
-Fernand Braudel (2004) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm. 3 cilt içinde, Ankara, İmge Kitabevi.
-Herbert Heaton (1985) Avrupa İktisat Tarihi. 2. cilt, Ankara, Teori Yayınları.
-David S. Landes (1995) Kapitalizmin Doğuşu. İstanbul, İnsan Yayınları.
-Colin Mooers (1997) Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu. Ankara, Dost.

VI-SANAYİ DEVRİMİNİN KÖKENLERİ
* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [2. bölüm]
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
-Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [2. bölüm]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.

VII-SANAYİ DEVRİMİ –I.AŞAMA* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [3. bölüm]
*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. bölüm]

VIII-SANAYİ DEVRİMİNİN BEŞERİ SONUÇLARI*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [4.bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.

IX- SANAYİ DEVRİMİ –II.AŞAMA*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6. bölüm]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder