17 Şubat 2015 Salı

EKO 212 İktisat Tarihi II [01] İzlence: 2015 Bahar

Ders Sorumlusu: Dr. Muammer KAYMAK
E-Posta: mkaymak@hacettepe.edu.tr

Sınav: 1 Adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Ayrıca biçim ve içeriği daha sonra ilan edilecek bir kitap değerlendirme ödevi yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %30, ödevin ağırlığı %20, final sınavının ağırlığı %50’dır.


Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır.


ÖZET VERSİYON:

Zorunlu Okuma Listesi


*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı, 1789-1848. Ankara, Dost. [1, 2 ve 9. bölüm]
*Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [2. bölüm]
*Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı, 1873-1914 Ankara, Dost. [2. bölüm ]
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal ([3, 9, 14. bölümler)

*Leo Panitch ve Sam Gindin (2012) "Kapitalizmin Krizleri ve Bu Defaki Kriz", Socialist Register 2011 Bu Defaki Kriz içinde, s.15-35.
*Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914İstanbul, İletişim.

GENİŞ VERSİYON


DERS PLANI VE KAYNAKÇA

İLK SANAYİ DEVRİMİ – I.AŞAMA


*Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 9.bölüm]
- Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [1-5 bölümler]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
-George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi. Ankara, Tübitak.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.
-Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [7. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.

İLK SANAYİ DEVRİMİ II.AŞAMA


-Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [2. bölüm ]-Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [3 . bölüm ]
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6-7-8-9. bölümler]

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ 1870-1914: Kriz ve Emperyalizmin Doğuşu

-Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı. Ankara, Dost. [2.bölüm]
-Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı. Ankara, Dost. [3.bölüm]

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ 1914-1945: Büyük Depresyon ve Büyük Hengame

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal, [3.bölüm]

KAPİTALİZMİN ALTIN YILLARI 1945-1970 

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [9. bölüm]
1973’DEN GÜNÜMÜZE KRİZ İÇİNDE YENİDEN YAPILANMA ve SON BÜYÜK DEPRESYON

*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [14. bölüm]
*Leo Panitch ve Sam Gindin (2012) "Kapitalizmin Krizleri ve Bu Defaki Kriz, Socialist Register 2011 Bu Defaki Kriz içinde, s.15-35 
-Anwar Shaikh (2012) "Yüzyılın İlk Buhranı", Socialist Register 2011 Bu Defaki Kriz içinde, s.60-79.
-David Harvey (2010) Sermaye Muamması: Kapitalizmin Krizleri, Çev. Sungur Savran, İstanbul: Sel

 -David Harvey (1997) Postmodernliğin Durumu. İstanbul, Metis.s.143-226.
-Paul Hirst ve G .Thompson (1999) Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara, Dost.
-Alfredo Saad Filho & Deborah Johnston (2007) Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki, Çev. Şeyda Başlı &Tuncay Öncel, İstanbul:Yordam Yayınları.

OSMANLI İKTİSADİ TARİHİ [8-13. haftalar]


*Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914. İstanbul, İletişim.

-Şevket Pamuk (2005) Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Şevket Pamuk (2007) Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
-Mehmet Genç (2002) Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul, Ötüken
-Donald Quataert (2002) Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922. İstanbul, İletişim
-İnalcık, Halil (1998) “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet , Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, (Der.) Ç.Keyder ve F.Tabak, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım. İstanbul,Tarih Vakfı Yurt Yayınları. s.17-35.
-Taner Timur (2000) Osmanlı Toplumsal Düzeni. Ankara, İmge.
-Halil İnalcık (2000) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi:1300-1600. cilt. I. İstanbul, Eren.
-Halil İnalcık (2003) Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ: 1300-1600. İstanbul,Yapı Kredi.
-D. Quataert vd. (2004) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: 1600-1914. cilt. II, İstanbul, Eren.
-Orhan Kurmuş (2008) Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. İstanbul, Yordam Yayınları.
-Zafer Toprak (1995) Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Iktisat - Milli Burjuvazi. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-İlber Ortaylı (2005) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder