15 Şubat 2010 Pazartesi

2009-2010 Bahar Dönemi İktisat Tarihi II İzlencesi

EKO 211 İKTİSAT TARİHİ I (Güz) İZLENCESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

EKO 212 İktisat Tarihi II
Ders Sorumlusu: Muammer KAYMAK
Sınav: 1 Adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %40, final sınavının %60’dır.
Kitap Değerlendirmesi: Dileyen öğrenciler daha sonra ilan edilecek kitap listesinden seçecekleri bir kitabı okuyup değerlendirerek ek puan alabilirler. Kitap değerlendirmesi ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır.
Kaynaklar: Aşağıda * işareti ile belirtilen kaynakların okunması zorunludur. Diğer kaynaklar ilgilenen öğrenciler için başvurulacak daha ileri okumalardır.

ÖZET VERSİYON:
Zorunlu Okuma Listesi
1)Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [Giriş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölümler]
2) Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal ([3, 4, 9, 14. bölümler)
3) Andrew Gamble (2007) “Keynes, Anglo-Amerika ve Hegemonik İstikrar Teorisi", Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI No.256, sf. 31-44.
4) Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914. İstanbul, İletişim.

GENİŞ VERSİYON
DERS PLANI VE KAYNAKÇA

I. SANAYİ DEVRİMİNİN KÖKENLERİ
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost. [Giriş, 1. 2. bölüm]
-Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği. Ankara, AİTİA Yayınları.
-İşaya Üşür (1988) "Sanayi Devrimi: Bir Deyim Neyi Anlatır", İktisat Dergisi, 287:16-27.
II-SANAYİ DEVRİMİ – I.AŞAMA
* Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. Ankara, Dost . [3. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 3. bölüm]
-George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi. Ankara, Tübitak.
-Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılabı. Ankara, Türk Tarih Kurumu.
-Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. İstanbul, Belge. [7. bölüm]
III-SANAYİ DEVRİMİNİN BEŞERİ SONUÇLARI
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [4. ve 5. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı. [11. bölüm]
-Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. Ankara, Sol.
-E.P. Thompson (2004) İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul, Birikim.
IV- SANAYİLEŞME II.AŞAMA
*Eric J. Hobsbawm (1998) Sanayi ve İmparatorluk. [6. ve 7. bölüm]
-Eric J. Hobsbawm (2002) Sermaye Çağı 1848-1873. Ankara, Dost . [2. ve 3 . bölümler]
-Eric Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı. Ankara, Dost. [2. ve 3 . bölümler]
V- 1929 BÜYÜK BUNALIMI VE SONUÇLARI
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul, Sarmal, [3. ve 4. bölümler]
VI- SAVAŞ SONRASI KAPİTALİZMİN GENİŞLEME DÖNEMİ
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [9. bölüm]
VII- 1973’DEN GÜNÜMÜZE KRİZ İÇİNDE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ
*Eric Hobsbawm, (1996) Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. [14. bölüm]
-David Harvey (1997) Postmodernliğin Durumu. İstanbul, Metis.s.143-226.
-Paul Hirst ve G .Thompson (1999) Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara, Dost.
VIII- OSMANLI İKTİSAT TARİHİ
*Şevket Pamuk (2009) Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, 1500-1914. İstanbul, İletişim.
-Şevket Pamuk (2005) Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-Mehmet Genç (2002) Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul, Ötüken
-Donald Quataert (2002) Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922. İstanbul, İletişim
-İnalcık, Halil (1998) “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet , Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, (Der.) Ç.Keyder ve F.Tabak, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım. İstanbul,Tarih Vakfı Yurt Yayınları. s.17-35.
-Taner Timur (2000) Osmanlı Toplumsal Düzeni. Ankara, İmge.
-Halil İnalcık (2000) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi:1300-1600. cilt. I. İstanbul, Eren.
-Halil İnalcık (2003) Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ: 1300-1600. İstanbul,Yapı Kredi.
-D. Quataert vd. (2004) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: 1600-1914. cilt. II, İstanbul, Eren.
-Orhan Kurmuş (2008) Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. İstanbul, Yordam Yayınları.
-Zafer Toprak (1995) Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Iktisat - Milli Burjuvazi. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
-İlber Ortaylı (2005) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder