24 Şubat 2010 Çarşamba

Bahar Dönemi için Kitap Listesi

Bahar Dönemi için geniş bir kitap listemiz var. Bu durumda her bir kitap için en fazla iki kişi seçim yapabilecek. İncelemek istediğiniz kitaba karar verip 3 Mart 2010 Çarşamba günü saat 11.30'da derste oluşturulacak listeye adınızı ekleyiniz. Aynı kitabı incelemek isteyen arkadaşlarınız olabileceği için e-posta yoluyla tercih yapmanız mümkün değildir.
Ayrıca her bir kitabı en fazla iki kişi inceleyebileceği için kendinize alternatif kitaplar listesi oluşturunuz.
Kitap incelemesi 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Listeyi pdf dosyası olarak indirmek için şuraya tıklayınız.
 1. Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılâbı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 2. Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu, Ankara: Sol.
 3. Daniel H. Headrick (2002) Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim Çağında Bilgi Teknolojileri 1700-1850, Çev. Zülal Kılıç, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 4. Eric J. Hobsbawm (2008) Fransız Devrimine Bakış: İki Yüz Yıl Sonra Marsellaise'in Yankıları, Çev. O. Akınhay, İstanbul:Agora.
 5. Eric J. Hobsbawm (1989) Devrim Çağı: 1789-1848, Çev.:A. Şenel ve Jülide Ergüder, Ankara:Verso.
 6. Eric J. Hobsbawm (1998b) Sermaye Çağı : 1848-1875, Çev.: B. Sina Şener, Ankara:Dost.
 7. Eric J. Hobsbawm (1999) İmparatorluk Çağı:1875-1914, Çev.: Vedat Arslan, Ankara:Dost.
 8. Larry Allen (2003) Keseden Bankaya Tezgahtan Borsaya, Küresel Finans Sisteminin Öyküsü, çev. M.Tekçe, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 9. Richard Sennett (2002) Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, Çev. Barış Yıldırım, İstanbul:Ayrıntı.
 10. Giovannni Arrighi (2000) Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri. Çev. Recep Boztemur, Ankara:İmge. 
 11. John Kenneth Galbraith (2009) Büyük Kriz 1929, İstanbul:Pegasus. 
 12. Harry Braverman (2008) Emek ve Tekelci Sermaye, Çev. Çiğdem Çıdamlı, İstanbul: Kalkedon.
 13. J. Bakan (2007) Şirket: Kar ve Güç Peşindeki Patolojik Kurum, Çev. Rahmi G. Öğdül, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.
 14. Maurice Dobb (1992) Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler. Çev. F. Akar, İstanbul: Belge Yayınları.
 15. Henri Fayol (2005) Genel ve Endüstriyel Yönetim:Planlama, Örgütleme, Kumanda, Koordinasyon, Kontrol, Çev. M.Asım Çalıkoğlu, Ankara:Adres Yayınları.
 16. C. Freeman, Luc Soete (2003) Yenilik İktisadı. Çev. Ergun Türkcan, Ankara:Tübitak.
 17. David Harvey  (1997) Postmodernliğin Durumu. Çev. S.Savran, İstanbul:Metis.
 18. Ernest Mandel (1991) Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları, Çev.:D. Işık, İstanbul:Yazın Yay.
 19. Karl Polanyi, (2000) Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri. Çev. A. Buğra, İstanbul:İletişim.
 20. Taylor, F.W. (2005) Bilimsel Yönetim İlkeleri. Çev. H.B. Akın, Ankara: Adres Yayınları.
 21. Ellen Meiksins Wood (2003) Sermaye İmparatorluğu, Çev. Sami Oğuz, Ankara:Epos.
 22. Guglielmo Carchedi (2009) Başka Bir Avrupa İçin: Avrupa’nın Ekonomik Bütünleşmesinin Sınıf Tahlili, İstanbul:Yordam Kitabevi.
 23. Paul Hirst ve G .Thompson (1999) Küreselleşme Sorgulanıyor. Ankara, Dost.
 24. Şevket Pamuk (2005) Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 25. Şevket Pamuk (2003) Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 26. Sabri Ülgener (2006) Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul:Derin Yayınları.
 27. Mehmet Genç (2002) Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul, Ötüken.
 28. Ali Akyıldız (2005) Anka’nın Sonbaharı, Osmanlı’da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye, İstanbul: İletişim.
 29. Hüseyin Al (2007) Uluslararası Sermaye ve Osmanlı Maliyesi, 1820-1875, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 30. M.Murat Baskıcı (2005) 1800-1914 Yıllarında Anadolu’da İktisadi Değişim, Ankara: Turhan.
 31. Donald Quataert (2002) Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922. İstanbul, İletişim.
 32. Donald Quataert (1987) Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş, 1881—1908. çev. Sabri Tekay, Ankara:Yurt Yayınları.
 33. Donald Quataert ve E.J. Zürcher (der)  (1998) Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine İşçiler, 1839-1950, İstanbul:İletişim Yayınları.
 34. Donald Quataert (1999) Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü. çev. Tansel Güney, İstanbul:İletişim.
 35. Donald Quataert (2008) Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım, 1876-1908, çev. Nilay Özok Gündoğan ve Azat Zana Gündoğan, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 36. Ç.Keyder ve F.Tabak (der) (1998) Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım. İstanbul,Tarih Vakfı Yurt Yayınları. s.17-35.
 37. Taner Timur (2000) Osmanlı Toplumsal Düzeni. Ankara, İmge.
 38. Taner Timur (1998) Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine, Ankara:İmge.
 39. Suraiya Faroghi (2007) Osmanlı İmparatorluğu Ve Etrafındaki Dünya, Çev. Ayşe Berktay, İstanbul:Kitap Yayınevi.
 40. Halil İnalcık (2000) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi:1300-1600. cilt. I. İstanbul, Eren.
 41. Halil İnalcık (2003) Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ: 1300-1600. İstanbul,Yapı Kredi.
 42. D. Quataert vd. (2004) Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: 1600-1914. cilt. II, İstanbul, Eren.
 43. Claude Cahen (2008) Osmanlılardan Önce Anadolu, Yurt Yayınları:İStanbul.
 44. Orhan Kurmuş (2008) Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi. İstanbul, Yordam Yayınları.
 45. Zafer Toprak (1995) Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Iktisat - Milli Burjuvazi. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 46. İlber Ortaylı (2005) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Alkım.
 47. Coşkun Çakır (2001) Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: Küre Yayınları.
 48. Reşat Kasaba (2005) Dünya İmparatorluk ve Toplum, Osmanlı Yazıları, çev. B. Büyükkal, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 49. Çağlar Keyder (1999) Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İstanbul: İletişim.
 50. A.D. Noviçev, A.D. (1979) Osmanlı İmparatorluğu’nun Yarı Sömürgeleşmesi,  çev. N. Dinçer, Ankara: Onur.
 51. Niyazi Berkes (2002) Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: YKY.
 52. Albert Hourani (2000) Arap Halkları Tarihi, Çev.  Yavuz Alogan, İstanbul:İletişim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder